STRONA GŁÓWNA
UDRZYN
NAGOSZEWO
WIŚNIEWO
BROK
DŁUGOSIODŁO
BRAŃSZCZYK
PRZYJMY
DYBKI
NAGOSZEWKA
PORĘBA
AKTUALNOŚCI
SPORT
KURPIE BIAŁE
PROMOCJA FIRM
INWESTYCJE
OGŁOSZENIA
NASI ARTYŚCI
AUTORZY
 
NAGOSZEWO

 

W Nagoszewie odbyły się Dożynki Gminny

w dniach 5 - 6 września2009r..

 

 

Chcesz zobaczyć relację >>wejdź tu<<

 

 

"Wioska Internetowa" w Remizie OSP

 

 

Godziny otwarcia świetlicy:

Poniedziałek - wtorek w godz. 16.00-20.00

Środa - Czwartek w godz. 15.00-20.00

Sobota w godz. 12.00-19.00

Niedziela - nieczynne

 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy.

 

Informacja ze strony Urzędu Gminy Ostrów Mazowiecka

 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej z siedzibą w Nagoszewie.

>>Link do strony<<

 

 

* * *

 

OD NURA DO LUBOTYNIA, OD ANDRZEJEWA DO DŁUGOSIODŁA

Rozciąga się Nizina Podlaska i Nizina Środkowomazowiecka; Międzyrzecze Łomżyńskie z Ostrowią Mazowiecką, Długosiodłem i Wąsewem; Puszcza Biała z Brokiem, Porębą, Osuchową i Nagoszewem. One to wyznaczają Ziemię Ostrowską, na terenie której leżą Andrzejewo, Boguty-Pianki, Brok, Stary Lubotyń, Małkinia, Nur, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Zaręby Kościelne i wioski tu opisywane, a po sąsiedzku Ciechanowiec, Brańszczyk, Długosiodło, Goworowo, Czerwin. Ich dawni mieszkańcy dziś stanowią część społeczności ostrowskiej. Niejeden Ostrowianin swe korzenie ma gdzieś nad Brokiem, Nurcem, Tuchełką, Wymakraczem, Ostrówką, Strugą, czy Orzem. Nieraz osobiście, innym razem w myślach wraca do tych miejscowości, które darzy sentymentem...  

Wieś na Międzyrzeczu Łomżyńskim, położona pośród lasów Puszczy Białej, po prawej stronie drogi Warszawa - Wyszków - Białystok (Via Baltica), wznosi się na wysokość 100 - 110 m n.p.m. Otaczają ją obszary miejscowości i kompleksów leśnych: Nagoszewka, Osuchowa Nowa, Jeleni Dół, Puzdrowizna, Laskowizna, Nowa Grabownica i Stawek.  

  Nagoszewo źródłem Tuchełki 

Z bagien pod Nagoszewem wypływa niewielki strumyk, który wyżłobił sobie wąski rowek przez okoliczne łąki i płynie w kierunku północnym, gdzie naprzeciw Nagoszewki przebija się pod „osiemnastką” w kierunku Osuchowej. Tu Tuchełka, bo taką nazwę nosi ów strumyk ma ważne zadanie do spełnienia; co roku wiosną musi napełnić wodą 9 stawów stanowiących niegdyś sztuczną hodowlę ryb. Po wypełnieniu przy pomocy śluz (jazów) tego zadania płynie przez łąki i pola Zastruża, Ugorku i Dybek. Porębę i Udrzynek pozostawia po swoim prawym brzegu, a Udrzyn po lewym i w miejscowości Tuchlin z cichą rezygnacją uchodzi do Bugu. Tuchełkę nazywano również Nagoszewką. Czy ów strumyk dał nazwę wsi? 

Szczegółowe dane statystyczne dotyczące Tuchełki zebrał geograf ostrowski, (W. Suski, Środowisko geograficzne powiatu Ostrów Mazowiecka, [W:] Ostrów Mazowiecka. Z dziejów miasta i powiatu, Praca zbiorowa pod red. Stanisława Russockiego, MOBN Warszawa 1975 Książka i Wiedza, s. 269.), pisze on: „Rzeka Tuchełka wypływa z łąk wsi Nagoszewo, w odległości około 4,8 km na południowy zachód od Ostrowi Mazowieckiej. Obszar źródłowy położony jest na wysokości około 116 m  n.p.m., a ujście we wsi Tuchlin na 90 m  n.p.m. Długość rzeki wynosi 23 km , a spadek dna około 1‰. Powierzchnia dorzecza ma około 100 km2, z czego 64% pokrywają lasy. Na odcinku od źródeł do 16 km biegu rzeka była regulowana w latach 1957 - 1958. Szerokość dna ma tu 40 - 80 cm, a głębokość 0,20 m do 1,20 m . Na odcinku 12 km do 15,5 km Tuchełka przepływa przez stawy rybne (w Osuchowej Nowej). Poziom wody w stawach reguluje się zastawami. Od stawów do ujścia rzeka była regulowana w latach 1938 - 1941. Szerokość dna wynosi tu 2 - 3 m, przy 1 - 1,6 m głębokości.”  

Nagoszewo w literaturze 

Miejscowość doczekała się opisów w wielu bardzo poważnych pracach naukowych. Pisze o niej dr Mieczysław Bartniczak, historyk z Ostrowi Mazowieckiej, pisała Maria Żywirska (rodaczka Brańszczyka), pisał w XIX wieku Ludwik Krzywicki, A.Święcicki w XVII wieku, a w XVI wieku Aleksander Pawiński (i może ktoś jeszcze - ?).Pisał i niżej podpisany na temat bitwy pod Nagoszewem stoczonej 3 czerwca 1863 roku (tekst w „TO” z 1988 r.). 

Najstarsza osada w Puszczy Białej 

Opisaniu Nagoszewa dużo miejsca poświęciła Maria Żywirska, która wędrując po tych terenach i badając kulturę Puszczy Białej była osobiście w tej wsi. Wyraźnie w swej pracy stwierdza i podkreśla, że Nagoszewo należało do najstarszych i największych wsi w tym regionie. Maria Żywirska również zaświadcza, że Nagoszewo wymieniono po raz pierwszy w dokumencie z 1203 roku. Autorka pisze: „O zasięgu osadnictwa średniowiecznego informuje dokument wydany przez Konrada Mazowieckiego dla biskupa płockiego w 1203 lub 1235 r. potwierdzający nadania wcześniejsze. (...). Do najstarszych punktów osadniczych, które z czasem stanowić będą centrum Puszczy Białej, należy zaliczyć jeszcze wymienione w tymże dokumencie  wsie leżące na zachód od Bugu w głębi Puszczy, jak Wiśniewo, Długosiodło, Osuchową i Nagoszewo.” (M. Żywirska, Puszcza Biała. Jej dzieje i kultura, Warszawa 1973 PWN, s. 40 - 41.) Autorka wymienia tu rok 1203. I właśnie rok 1203 przyjęto jako metrykę Nagoszewa. A zatem w roku 2003 Nagoszewo będzie obchodziło swoje 800-lecie. Inni historycy też są zgodni co do tego, że Nagoszewo jest jedną z najstarszych osad ludzkich na Mazowszu Północno-Wschodnim, w Puszczy Białej. Dr Mieczysław Bartniczak w pracy Ostrów Mazowiecka i okolice (Warszawa 1987), pisze: „Jeden z najstarszych punktów osadniczych w Puszczy Białej, wymieniany w XIII wieku, wśród wsi biskupów płockich należących do grodu brokowskiego. Nazwę wsi językoznawcy wyprowadzają od nazwiska Nagosz.” (s. 220 - 221). 

„W XVI wieku - pisze dr Bartniczak - była to wieś czynszowa. Według lustracji z 1650 r. znajdował się tu ośrodek bartników. W 1773 roku liczyła 33 zagrody, a w 1827 r. - 65 zagród i 407 mieszkańców” (s. 221).  W połowie XVII biskupi płoccy sprowadzili z Puszczy Zielonej (Kurpiowskiej) osadników, którzy zasiedlili wyludnioną wieś (zarazy, „morowe powietrze”). W drugiej połowie XIX wieku  była jedną z największych  wsi czynszowych  w tej części Puszczy Białej. Większymi wsiami od niej były tylko Małkinia i Osuchowa.  

W źródłach dziewiętnastowiecznych 

Historyk w ubiegłym wieku (1890) pisał: „Wieś u źródeł rzeki Tuchełki, pow. ostrowski, gmina Poręby, parafia Brok, przy szosie z Ostrowia do Wyszkowa. Ma 110 domów i 714 mieszkańców. Szkółka początkowa, urząd gminy. (...) Wieś wchodziła jako wieś czynszowa w skład dóbr biskupów płockich. Po zabraniu dóbr tych na rzecz skarbu, za czasów pruskich, włączono ją do dóbr narodowych Brok. Na mocy przywileju z 16 lipca 1746 roku od biskupów płockich włościanie mieli wolność dobywania i krugowania gruntów leśnych na pola i łąki, wyrabiania barci we wszystkich lasach biskupszczyzny. (...) Przywilej ten został wydany na imię włościan Jakuba i Wojciecha Lipko, Jakuba Fidury, Adama Kozła itd. i potwierdzony 11 lipca 1753 przez biskupa Szembeka. (...) Na początku obecnego stulecia ciągłe zachodzą zatargi z urzędami leśnymi i proboszczem z Broku; z pierwszemi o korzystanie z lasów jako to: karczunek itp. z drugim o szkołę. Utrzymywali bowiem włościanie swoim kosztem nauczyciela ale proboszcz obawiając się o zmniejszenie dochodów z powodu ubytku pewnej ilości uczniów ze szkółki na plebani postarał się o usunięcie takowego.” (S.G.). 

Wieś wpisała się w historię 1863 roku   

„Mieszkańcy Nagoszewa wzięli aktywny udział w powstaniu styczniowym. Symbolem ich patriotyzmu był zbiorowy udział w bitwie stoczonej tu 2 - 3 czerwca 1863 roku pod dowództwem Maksymiliana Broniewskiego z wojskami carskimi. W krytycznym momencie, kiedy nieprzyjaciel zaczął oskrzydlać polskie oddziały, w sukurs siłom Broniewskiego przybył oddział nagoszewskich chłopów pod dowództwem Stanisława Mańkowskiego, tutejszego dróżnika, a także ochotnicy z Laskowizny, Puzdrowizny, Kuskowizny, Turki, Bojan, Osuchowej, Broku i Ostrowi. Maciej Kozioł zaś, Jan Stelmaszczyk, Łukasz Stelmaszczyk i Sobieski podpalili własne zagrody, w których nieprzyjaciel zajął stanowiska obronne. Bohaterscy rolnicy zginęli w płomieniach Straty nieprzyjaciela wyniosły około 500 zabitych. Po stronie polskiej zginęło około 110 powstańców (...). Na zbiorowej mogile, po lewej stronie szosy Ostrów Mazowiecka - Warszawa, stoi granitowy pomnik (1917) w kształcie kolumny. Na wierzchołku krzyż artystycznie kuty w żelazie o motywach wycinanki kurpiowskiej.”  

Pochodził z Rząśnika 

W okresie okupacji hitlerowskiej „czołowym działaczem - pisze dr Bartniczak - nagoszewskiej konspiracji był por. <B>Antoni Wróblewski<D>. Urodził się 26 maja 1908 r. w Rząśniku (pow. pułtuski). W 1930 roku ukończył w Pułtusku Państwowe Seminarium Nauczycielskie. Początkowo pracował w Ostrowi Mazowieckiej, a następnie przez 5 lat był nauczycielem w Szulborzu Kotach (...). 1 VIII 1936 roku przeniesiony do publicznej szkoły powszechnej w Nagoszewie (gmina Poręba) z jednoczesnym powierzeniem mu obowiązków kierownika. (...). Na wojnę obronną 1939 roku ppor. Wróblewski został powołany do macierzystego 13. Pułku Piechoty. W walkach pod Annopolem został wzięty do niewoli niemieckiej, z której uciekł i wrócił do Nagoszewa zatajając w dokumentach personalnych stopień oficerski.” (s.223). W okresie wojny i okupacji walczył w oddziałach partyzanckich na stanowiskach dowódczych. Aresztowany, więziony na Pawiaku, rozstrzelany został w Palmirach w kwietniu 1944 r.  

Nagoszewo współcześnie 

Jest to urocza wieś puszczańska Dominuje tu nowe budownictwo. Jest szkoła (z siedzibą jednak w sąsiedniej Turce), której długoletnim dyrektorem był <B>Jan Jóźwik<D>. Nagoszewo zamieszkują rodziny: Andryszczyków, Brejnaków, Zęgotów, Traczyków, Fidurów, Zadrożnych, Śladewskich, Grabowskich, Krychów, Relugów, Równych, Brzostków.

                                                                                                                    Wincenty Szydlik

 

 

============================================================================

Trasa szybkiego ruchu.

 

Droga ekspresowa inaczej droga szybkiego ruchu, to droga przeznaczona do szybkiego przemieszczania się wyłącznie pojazdów samochodowych, nieobsługująca przyległego terenu, charakteryzująca się między innymi tym, że może mieć dwie nie mniej niż dwupasmowe, jednokierunkowe, trwale rozdzielone pasem dzielącym jezdnie lub jedną jezdnię dwukierunkową, jest wyposażona w MOPy (miejsce obsługi podróżnych – wydzielony w pasie drogowym teren wyposażony w miejsca postojowe dla pojazdów oraz urządzenia dla zaspokajania potrzeb

podróżnych) przeznaczone wyłącznie dla jej użytkowników, wjazdy i wyjazdy są możliwe tylko na węzłach lub skrzyżowaniach. Wstępny plan przebiegu drogi ekspresowej przewiduje na terenie naszej gminy cztery węzły typu karo w miejscowościach: Dybki, Nagoszewo, Podborze i Prosienica. Węzły charakteryzują się tym, że występują w nich wielopoziomowe połączenia lub przecięcia dróg zapewniające pełną lub częściową możliwość wyboru kierunku jazdy. Węzeł typu karo należy do grupy częściowo bezkolizyjnych i może występować w kilku różnych odmianach. Najczęściej spotykane rozwiązanie to kolizyjne rondo na drodze niższej kategorii, tj. drodze gminnej lub powiatowej). Węzeł umożliwia wygodne włączenie się do ruchu i zjazd z drogi bez kolizyjnej, w tym przypadku jest to droga ekspresowa ("biegnąca" górą), na drogę kolizyjną, czyli np. drogę gminną „przebiegającą" dołem). W przyjętych przez GDDKiA wstępnych planach przewiduje się drogę ekspresową dwujezdniową, dwupasmową. Zjazdy z drogi ekspresowej poprowadzone mają być wzdłuż jezdni drogi ekspresowej, aby zająć jak najmniej powierzchni gruntów. W każdej miejscowości będą przystanki autobusowe po obu stronach drogi szybkiego ruchu. Planowane jest wydzielenie na terenie naszej gminy dwóch miejsc obsługi podróżnych, z proponowaną lokalizacją między Prosienicą a Podborzem oraz między Miastem Ostrów Mazowiecka a Nagoszewem. Istniejące stacje paliw prawdopodobnie ulegną likwidacji, ale jest to sprawa dyskusyjna i na dzień dzisiejszy nie podjęto ostatecznej decyzji. Projektanci nie zapomnieli również o lokalnej faunie, dlatego też przewidziane są trzy rodzaje przejść dla zwierząt, tj. małe, średnie i duże odpowiednio dla każdego rodzaju zwierzyny. Nie wiadomo, jaką przybiorą formę czy będą to sztuczne półki pod drogą, tunele czy też wielkowymiarowe przepusty, ale na pewno przyczynią się do zmniejszenia kolizji zwierzyny z ruchem drogowym. W związku z tym, że projekt, który omówiliśmy wyżej ulega licznym zmianom, prosimy Was, drodzy Czytelnicy o uzbrojenie się w cierpliwość i oczekiwanie na szczegóły dotyczące tej inwestycji. Zobowiązujemy się do informowania Was o szczegółach dotyczących rozbudowy drogi krajowej nr 8 w kolejnych wydaniach Biuletynu w miarę posiadanych przez nas informacji, co do których będziemy mieli stuprocentową pewność.

Pobrane z biuletynu Gminy Ostrów Mazowiecka

 
DANE SOŁECTWA:
 Nagoszewo
 

Miejscowości: Nagoszewo, Turka. Liczba mieszkańców: Nagoszewo 298, Turka 96

 STANOWISKA:
 Grabowski Marian
 Sołtys
 
 Zęgota Radosław
 członek Rady Sołeckiej

 
 Piechocki Stanisław
 członek Rady Sołeckiej

 
 Gałązka Artur
 członek Rady Sołeckiej

 
 Zęgota Marian
 członek Rady Sołeckiej

 

 

SPORT

Od 1 września 2004 roku warunki uprawiania sportu znacznie się poprawiły. Posiadamy pełnowymiarową salę gimnastyczną wraz z zapleczem sanitarno - technicznym.

  P4220046.JPG (622520 bytes) P4220050.JPG (639240 bytes) P4220057.JPG (599095 bytes) P4220055.JPG (642833 bytes)

 

 

 

Jeżeli mają państwo jakiekolwiek propozycje do strony proszę o kontakt.